تلفن تماس امیر کبیر - ۰۲۱۷۵۹۰۵۰۰۰

آفر ویژه تور آنتالیا 29 و 30 شهریور 97


تور ترکیه آنتالیا به مدت 6 شب و 7 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-09-20 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه آنتالیا شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی. می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.-نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. -هتل های خارج از پکیج چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه آنتالیا : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار.

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 3650000 تومان
اتاق یک تخت 5050000 تومان
کودک 6 تا 12 3550000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3650000 تومان
اتاق یک تخت 5050000 تومان
کودک 6 تا 12 3400000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4000000 تومان
اتاق یک تخت 5450000 تومان
کودک 6 تا 12 3600000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4200000 تومان
اتاق یک تخت 5750000 تومان
کودک 6 تا 12 3750000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4400000 تومان
اتاق یک تخت 6050000 تومان
کودک 6 تا 12 3800000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4700000 تومان
اتاق یک تخت 7700000 تومان
کودک 6 تا 12 3850000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4950000 تومان
اتاق یک تخت 6900000 تومان
کودک 6 تا 12 4000000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4950000 تومان
اتاق یک تخت 6900000 تومان
کودک 6 تا 12 4000000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5250000 تومان
اتاق یک تخت 7300000 تومان
کودک 6 تا 12 4100000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5750000 تومان
اتاق یک تخت 8150000 تومان
کودک 6 تا 12 4400000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6300000 تومان
اتاق یک تخت 8900000 تومان
کودک 6 تا 12 4600000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6990000 تومان
اتاق یک تخت 10350000 تومان
کودک 6 تا 12 5100000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7090000 تومان
اتاق یک تخت 12100000 تومان
کودک 6 تا 12 4850000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7190000 تومان
اتاق یک تخت 10850000 تومان
کودک 6 تا 12 4950000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7490000 تومان
اتاق یک تخت 10150000 تومان
کودک 6 تا 12 5050000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7490000 تومان
اتاق یک تخت 11150000 تومان
کودک 6 تا 12 5450000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7590000 تومان
اتاق یک تخت 10300000 تومان
کودک 6 تا 12 5150000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7690000 تومان
اتاق یک تخت 11200000 تومان
کودک 6 تا 12 5400000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8090000 تومان
اتاق یک تخت 14650000 تومان
کودک 6 تا 12 5500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8255000 تومان
اتاق یک تخت 14800000 تومان
کودک 6 تا 12 2050000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8665000 تومان
اتاق یک تخت 12550000 تومان
کودک 6 تا 12 5850000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8790000 تومان
اتاق یک تخت 11850000 تومان
کودک 6 تا 12 5400000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8990000 تومان
اتاق یک تخت 11300000 تومان
کودک 6 تا 12 5500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9190000 تومان
اتاق یک تخت 17900000 تومان
کودک 6 تا 12 6700000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9700000 تومان
اتاق یک تخت 14950000 تومان
کودک 6 تا 12 6450000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9795000 تومان
اتاق یک تخت 18200000 تومان
کودک 6 تا 12 7700000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9850000 تومان
اتاق یک تخت 14350000 تومان
کودک 6 تا 12 6500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9850000 تومان
اتاق یک تخت 16950000 تومان
کودک 6 تا 12 6500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10100000 تومان
اتاق یک تخت 21000000 تومان
کودک 6 تا 12 8650000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10100000 تومان
اتاق یک تخت 21000000 تومان
کودک 6 تا 12 8650000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10155000 تومان
اتاق یک تخت 21850000 تومان
کودک 6 تا 12 9000000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10385000 تومان
اتاق یک تخت 19950000 تومان
کودک 6 تا 12 8350000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10580000 تومان
اتاق یک تخت 20700000 تومان
کودک 6 تا 12 8600000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10780000 تومان
اتاق یک تخت 17450000 تومان
کودک 6 تا 12 7500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11000000 تومان
اتاق یک تخت 16000000 تومان
کودک 6 تا 12 7000000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11500000 تومان
اتاق یک تخت 16700000 تومان
کودک 6 تا 12 7250000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11700000 تومان
اتاق یک تخت 17050000 تومان
کودک 6 تا 12 7350000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11950000 تومان
اتاق یک تخت 20700000 تومان
کودک 6 تا 12 7500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12550000 تومان
اتاق یک تخت 18300000 تومان
کودک 6 تا 12 7750000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12599000 تومان
اتاق یک تخت 26750000 تومان
کودک 6 تا 12 9550000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12950000 تومان
اتاق یک تخت 18900000 تومان
کودک 6 تا 12 18900000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13300000 تومان
اتاق یک تخت 19450000 تومان
کودک 6 تا 12 8150000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13600000 تومان
اتاق یک تخت 19850000 تومان
کودک 6 تا 12 8300000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16200000 تومان
اتاق یک تخت 29850000 تومان
کودک 6 تا 12 9650000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 27350000 تومان
اتاق یک تخت 48450000 تومان
کودک 6 تا 12 15150000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه آنتالیا
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


اطلاعات گردشگری

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر