تلفن تماس امیر کبیر - ۰۲۱۷۵۹۰۵۰۰۰

آفر ویژه تور آنتالیا 5 و 6 مهر 97


تور ترکیه آنتالیا به مدت 6 شب و 7 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-09-27 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه آنتالیا شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی. می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.-نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. -هتل های خارج از پکیج چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه آنتالیا : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار.

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 3450000 تومان
اتاق یک تخت 4650000 تومان
کودک 6 تا 12 3350000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3650000 تومان
اتاق یک تخت 5050000 تومان
کودک 6 تا 12 3550000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3650000 تومان
اتاق یک تخت 5050000 تومان
کودک 6 تا 12 3400000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4000000 تومان
اتاق یک تخت 5450000 تومان
کودک 6 تا 12 3600000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4200000 تومان
اتاق یک تخت 5800000 تومان
کودک 6 تا 12 3750000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4275000 تومان
اتاق یک تخت 5695000 تومان
کودک 6 تا 12 3280000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4400000 تومان
اتاق یک تخت 7150000 تومان
کودک 6 تا 12 3700000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4400000 تومان
اتاق یک تخت 6800000 تومان
کودک 6 تا 12 3700000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4495000 تومان
اتاق یک تخت 5695000 تومان
کودک 6 تا 12 3280000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5050000 تومان
اتاق یک تخت 7000000 تومان
کودک 6 تا 12 4000000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5500000 تومان
اتاق یک تخت 8000000 تومان
کودک 6 تا 12 4350000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5850000 تومان
اتاق یک تخت 9700000 تومان
کودک 6 تا 12 4450000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6000000 تومان
اتاق یک تخت 8450000 تومان
کودک 6 تا 12 4500000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6395000 تومان
اتاق یک تخت 8585000 تومان
کودک 6 تا 12 4235000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6490000 تومان
اتاق یک تخت 13545000 تومان
کودک 6 تا 12 4895000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6565000 تومان
اتاق یک تخت 9235000 تومان
کودک 6 تا 12 4450000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6800000 تومان
اتاق یک تخت 10850000 تومان
کودک 6 تا 12 4950000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6995000 تومان
اتاق یک تخت 9495000 تومان
کودک 6 تا 12 4540000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7280000 تومان
اتاق یک تخت 10395000 تومان
کودک 6 تا 12 4670000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7675000 تومان
اتاق یک تخت 14240000 تومان
کودک 6 تا 12 5095000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7775000 تومان
اتاق یک تخت 10675000 تومان
کودک 6 تا 12 4895000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7775000 تومان
اتاق یک تخت 17900000 تومان
کودک 6 تا 12 6700000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7850000 تومان
اتاق یک تخت 11300000 تومان
کودک 6 تا 12 5500000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7850000 تومان
اتاق یک تخت 14650000 تومان
کودک 6 تا 12 5500000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7870000 تومان
اتاق یک تخت 12395000 تومان
کودک 6 تا 12 5095000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7900000 تومان
اتاق یک تخت 11350000 تومان
کودک 6 تا 12 5500000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8250000 تومان
اتاق یک تخت 15400000 تومان
کودک 6 تا 12 5650000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8650000 تومان
اتاق یک تخت 13150000 تومان
کودک 6 تا 12 5755000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8700000 تومان
اتاق یک تخت 13250000 تومان
کودک 6 تا 12 5900000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9455000 تومان
اتاق یک تخت 13150000 تومان
کودک 6 تا 12 5755000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10450000 تومان
اتاق یک تخت 15150000 تومان
کودک 6 تا 12 6700000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10675000 تومان
اتاق یک تخت 14980000 تومان
کودک 6 تا 12 6365000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10675000 تومان
اتاق یک تخت 14980000 تومان
کودک 6 تا 12 6365000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10675000 تومان
اتاق یک تخت 14980000 تومان
کودک 6 تا 12 6365000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10760000 تومان
اتاق یک تخت 15095000 تومان
کودک 6 تا 12 6395000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11500000 تومان
اتاق یک تخت 16700000 تومان
کودک 6 تا 12 7250000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11595000 تومان
اتاق یک تخت 16395000 تومان
کودک 6 تا 12 6845000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12045000 تومان
اتاق یک تخت 19795000 تومان
کودک 6 تا 12 7280000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13600000 تومان
اتاق یک تخت 19950000 تومان
کودک 6 تا 12 8350000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13600000 تومان
اتاق یک تخت 19850000 تومان
کودک 6 تا 12 8300000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13370000 تومان
اتاق یک تخت 18995000 تومان
کودک 6 تا 12 7695000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14100000 تومان
اتاق یک تخت 20700000 تومان
کودک 6 تا 12 8600000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14400000 تومان
اتاق یک تخت 21100000 تومان
کودک 6 تا 12 8700000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14795000 تومان
اتاق یک تخت 23745000 تومان
کودک 6 تا 12 8445000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 31800000 تومان
اتاق یک تخت 56450000 تومان
کودک 6 تا 12 17400000 تومان
کودک 2 تا 6 1990000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه آنتالیا
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر