تور استانبول آبان و آذر 97


تور ترکیه استانبول به مدت 3 شب و 4 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-10-13 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه استانبول شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال
اقامت در هتل
صبحانه
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
ترنسفر فرودگاهی
بیمه
می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. امکان افزایش اقامت تا 20 شب می باشد با کانتر مربوطه چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه استانبول : گذرنامه با حد اقل 7 ماه اعتبار

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 1950000 تومان
اتاق یک تخت 2425000 تومان
کودک 6 تا 12 1860000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2125000 تومان
اتاق یک تخت 2775000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2125000 تومان
اتاق یک تخت 2775000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2145000 تومان
اتاق یک تخت 2515000 تومان
کودک 6 تا 12 1865000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2860000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2860000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2230000 تومان
اتاق یک تخت 2990000 تومان
کودک 6 تا 12 1995000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2240000 تومان
اتاق یک تخت 2685000 تومان
کودک 6 تا 12 1905000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2255000 تومان
اتاق یک تخت 3035000 تومان
کودک 6 تا 12 1990000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2285000 تومان
اتاق یک تخت 2775000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2325000 تومان
اتاق یک تخت 2975000 تومان
کودک 6 تا 12 2150000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2355000 تومان
اتاق یک تخت 2905000 تومان
کودک 6 تا 12 1990000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2355000 تومان
اتاق یک تخت 2905000 تومان
کودک 6 تا 12 1990000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2325000 تومان
اتاق یک تخت 2975000 تومان
کودک 6 تا 12 2150000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2340000 تومان
اتاق یک تخت 3200000 تومان
کودک 6 تا 12 2035000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2340000 تومان
اتاق یک تخت 3200000 تومان
کودک 6 تا 12 2035000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2400000 تومان
اتاق یک تخت 2990000 تومان
کودک 6 تا 12 1995000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2400000 تومان
اتاق یک تخت 2990000 تومان
کودک 6 تا 12 1995000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2450000 تومان
اتاق یک تخت 3075000 تومان
کودک 6 تا 12 2035000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2450000 تومان
اتاق یک تخت 3425000 تومان
کودک 6 تا 12 21200000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2450000 تومان
اتاق یک تخت 3425000 تومان
کودک 6 تا 12 2120000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2515000 تومان
اتاق یک تخت 3200000 تومان
کودک 6 تا 12 2035000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2555000 تومان
اتاق یک تخت 3640000 تومان
کودک 6 تا 12 2165000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2555000 تومان
اتاق یک تخت 36400000 تومان
کودک 6 تا 12 2165000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2555000 تومان
اتاق یک تخت 3640000 تومان
کودک 6 تا 12 2165000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2555000 تومان
اتاق یک تخت 3640000 تومان
کودک 6 تا 12 2165000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2555000 تومان
اتاق یک تخت 3640000 تومان
کودک 6 تا 12 2165000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2555000 تومان
اتاق یک تخت 3640000 تومان
کودک 6 تا 12 2165000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2610000 تومان
اتاق یک تخت 3380000 تومان
کودک 6 تا 12 2080000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2635000 تومان
اتاق یک تخت 3425000 تومان
کودک 6 تا 12 2120000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2665000 تومان
اتاق یک تخت 3855000 تومان
کودک 6 تا 12 2210000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2670000 تومان
اتاق یک تخت 3625000 تومان
کودک 6 تا 12 2175000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2700000 تومان
اتاق یک تخت 3885000 تومان
کودک 6 تا 12 2280000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2730000 تومان
اتاق یک تخت 3985000 تومان
کودک 6 تا 12 2255000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2750000 تومان
اتاق یک تخت 3640000 تومان
کودک 6 تا 12 2165000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2750000 تومان
اتاق یک تخت 3640000 تومان
کودک 6 تا 12 2165000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2775000 تومان
اتاق یک تخت 4070000 تومان
کودک 6 تا 12 2250000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2800000 تومان
اتاق یک تخت 3885000 تومان
کودک 6 تا 12 2280000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2835000 تومان
اتاق یک تخت 4150000 تومان
کودک 6 تا 12 2335000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3835000 تومان
اتاق یک تخت 4150000 تومان
کودک 6 تا 12 2335000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2835000 تومان
اتاق یک تخت 4150000 تومان
کودک 6 تا 12 2335000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2860000 تومان
اتاق یک تخت 3855000 تومان
کودک 6 تا 12 2210000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2865000 تومان
اتاق یک تخت 3855000 تومان
کودک 6 تا 12 2210000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2880000 تومان
اتاق یک تخت 4290000 تومان
کودک 6 تا 12 2340000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2965000 تومان
اتاق یک تخت 4410000 تومان
کودک 6 تا 12 2385000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2965000 تومان
اتاق یک تخت 4410000 تومان
کودک 6 تا 12 2385000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2900000 تومان
اتاق یک تخت 4150000 تومان
کودک 6 تا 12 2335000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2990000 تومان
اتاق یک تخت 4500000 تومان
کودک 6 تا 12 2585000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3100000 تومان
اتاق یک تخت 4675000 تومان
کودک 6 تا 12 2435000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3330000 تومان
اتاق یک تخت 4940000 تومان
کودک 6 تا 12 2545000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3300000 تومان
اتاق یک تخت 4720000 تومان
کودک 6 تا 12 2425000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3330000 تومان
اتاق یک تخت 4940000 تومان
کودک 6 تا 12 2545000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3435000 تومان
اتاق یک تخت 5170000 تومان
کودک 6 تا 12 2725000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3590000 تومان
اتاق یک تخت 5465000 تومان
کودک 6 تا 12 265000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3600000 تومان
اتاق یک تخت 5665000 تومان
کودک 6 تا 12 2825000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3625000 تومان
اتاق یک تخت 5725000 تومان
کودک 6 تا 12 2500000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3725000 تومان
اتاق یک تخت 5725000 تومان
کودک 6 تا 12 2700000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4510000 تومان
اتاق یک تخت 7300000 تومان
کودک 6 تا 12 3125000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4510000 تومان
اتاق یک تخت 7300000 تومان
کودک 6 تا 12 3125000 تومان
کودک 2 تا 6 2090000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه استانبول
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


اطلاعات گردشگری

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر