تور استانبول آذر 97


تور ترکیه استانبول به مدت 3 شب و 4 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-10-13 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه استانبول شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال
اقامت در هتل
صبحانه
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
ترنسفر فرودگاهی
بیمه
می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. امکان افزایش اقامت تا 20 شب می باشد با کانتر مربوطه چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه استانبول : گذرنامه با حد اقل 7 ماه اعتبار

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 1920000 تومان
اتاق یک تخت 2245000 تومان
کودک 6 تا 12 1755000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2000000 تومان
اتاق یک تخت 2410000 تومان
کودک 6 تا 12 1820000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2000000 تومان
اتاق یک تخت 2410000 تومان
کودک 6 تا 12 18200000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2050000 تومان
اتاق یک تخت 2510000 تومان
کودک 6 تا 12 1815000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2085000 تومان
اتاق یک تخت 2575000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2085000 تومان
اتاق یک تخت 2575000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2085000 تومان
اتاق یک تخت 2575000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2085000 تومان
اتاق یک تخت 2575000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2085000 تومان
اتاق یک تخت 2575000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2115000 تومان
اتاق یک تخت 2640000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2115000 تومان
اتاق یک تخت 2640000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2115000 تومان
اتاق یک تخت 2640000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2130000 تومان
اتاق یک تخت 2670000 تومان
کودک 6 تا 12 1885000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2735000 تومان
کودک 6 تا 12 1885000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2735000 تومان
کودک 6 تا 12 1885000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2735000 تومان
کودک 6 تا 12 1885000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2735000 تومان
کودک 6 تا 12 1885000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2180000 تومان
اتاق یک تخت 2770000 تومان
کودک 6 تا 12 1885000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2180000 تومان
اتاق یک تخت 2770000 تومان
کودک 6 تا 12 1885000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2330000 تومان
اتاق یک تخت 3065000 تومان
کودک 6 تا 12 1980000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2330000 تومان
اتاق یک تخت 3065000 تومان
کودک 6 تا 12 1980000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2330000 تومان
اتاق یک تخت 3065000 تومان
کودک 6 تا 12 1980000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2330000 تومان
اتاق یک تخت 3065000 تومان
کودک 6 تا 12 1980000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2345000 تومان
اتاق یک تخت 3095000 تومان
کودک 6 تا 12 1985000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2390000 تومان
اتاق یک تخت 3085000 تومان
کودک 6 تا 12 2055000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2410000 تومان
اتاق یک تخت 3225000 تومان
کودک 6 تا 12 2015000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2410000 تومان
اتاق یک تخت 3225000 تومان
کودک 6 تا 12 2015000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2410000 تومان
اتاق یک تخت 3225000 تومان
کودک 6 تا 12 2015000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2410000 تومان
اتاق یک تخت 3225000 تومان
کودک 6 تا 12 2015000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2410000 تومان
اتاق یک تخت 3225000 تومان
کودک 6 تا 12 2015000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2490000 تومان
اتاق یک تخت 3390000 تومان
کودک 6 تا 12 2050000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2575000 تومان
اتاق یک تخت 3555000 تومان
کودک 6 تا 12 2080000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2575000 تومان
اتاق یک تخت 3555000 تومان
کودک 6 تا 12 2080000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2590000 تومان
اتاق یک تخت 3485000 تومان
کودک 6 تا 12 2170000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2590000 تومان
اتاق یک تخت 3485000 تومان
کودک 6 تا 12 2170000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2650000 تومان
اتاق یک تخت 3600000 تومان
کودک 6 تا 12 2170000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2690000 تومان
اتاق یک تخت 3680000 تومان
کودک 6 تا 12 2215000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2690000 تومان
اتاق یک تخت 3680000 تومان
کودک 6 تا 12 2215000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2690000 تومان
اتاق یک تخت 3680000 تومان
کودک 6 تا 12 2215000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2735000 تومان
اتاق یک تخت 3880000 تومان
کودک 6 تا 12 2180000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2790000 تومان
اتاق یک تخت 3880000 تومان
کودک 6 تا 12 2250000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2790000 تومان
اتاق یک تخت 3880000 تومان
کودک 6 تا 12 2250000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2790000 تومان
اتاق یک تخت 3880000 تومان
کودک 6 تا 12 2250000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2820000 تومان
اتاق یک تخت 4045000 تومان
کودک 6 تا 12 2210000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2890000 تومان
اتاق یک تخت 4080000 تومان
کودک 6 تا 12 2290000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2985000 تومان
اتاق یک تخت 4275000 تومان
کودک 6 تا 12 2370000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2985000 تومان
اتاق یک تخت 4275000 تومان
کودک 6 تا 12 2370000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3085000 تومان
اتاق یک تخت 4475000 تومان
کودک 6 تا 12 2410000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3185000 تومان
اتاق یک تخت 4675000 تومان
کودک 6 تا 12 2450000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3185000 تومان
اتاق یک تخت 4675000 تومان
کودک 6 تا 12 2450000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3285000 تومان
اتاق یک تخت 4870000 تومان
کودک 6 تا 12 2490000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3880000 تومان
اتاق یک تخت 6060000 تومان
کودک 6 تا 12 2810000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3880000 تومان
اتاق یک تخت 6060000 تومان
کودک 6 تا 12 2810000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه استانبول
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر