تور استانبول دی 97


تور ترکیه استانبول به مدت 2 شب و 3 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-10-13 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه استانبول شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال
اقامت در هتل
صبحانه
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
ترنسفر فرودگاهی
بیمه
می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. امکان افزایش اقامت تا 20 شب می باشد با کانتر مربوطه چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه استانبول : گذرنامه با حد اقل 7 ماه اعتبار

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 1810000 تومان
اتاق یک تخت 2030000 تومان
کودک 6 تا 12 1700000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1865000 تومان
اتاق یک تخت 2135000 تومان
کودک 6 تا 12 1740000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1865000 تومان
اتاق یک تخت 2135000 تومان
کودک 6 تا 12 1740000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1900000 تومان
اتاق یک تخت 2200000 تومان
کودک 6 تا 12 1740000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1920000 تومان
اتاق یک تخت 2245000 تومان
کودک 6 تا 12 1765000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1920000 تومان
اتاق یک تخت 2245000 تومان
کودک 6 تا 12 1765000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1920000 تومان
اتاق یک تخت 2245000 تومان
کودک 6 تا 12 1765000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1920000 تومان
اتاق یک تخت 2245000 تومان
کودک 6 تا 12 1765000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1920000 تومان
اتاق یک تخت 2245000 تومان
کودک 6 تا 12 1765000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1920000 تومان
اتاق یک تخت 2245000 تومان
کودک 6 تا 12 1765000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1940000 تومان
اتاق یک تخت 2290000 تومان
کودک 6 تا 12 1765000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1950000 تومان
اتاق یک تخت 2310000 تومان
کودک 6 تا 12 1790000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1950000 تومان
اتاق یک تخت 2310000 تومان
کودک 6 تا 12 1790000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1975000 تومان
اتاق یک تخت 2355000 تومان
کودک 6 تا 12 1785000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1975000 تومان
اتاق یک تخت 2355000 تومان
کودک 6 تا 12 1785000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1975000 تومان
اتاق یک تخت 2355000 تومان
کودک 6 تا 12 1785000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1975000 تومان
اتاق یک تخت 2355000 تومان
کودک 6 تا 12 1785000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1975000 تومان
اتاق یک تخت 2355000 تومان
کودک 6 تا 12 1785000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 1975000 تومان
اتاق یک تخت 2355000 تومان
کودک 6 تا 12 1785000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2030000 تومان
اتاق یک تخت 2465000 تومان
کودک 6 تا 12 1810000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2030000 تومان
اتاق یک تخت 2465000 تومان
کودک 6 تا 12 1810000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2030000 تومان
اتاق یک تخت 2465000 تومان
کودک 6 تا 12 1810000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2030000 تومان
اتاق یک تخت 2465000 تومان
کودک 6 تا 12 1810000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2085000 تومان
اتاق یک تخت 2575000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2085000 تومان
اتاق یک تخت 2575000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2085000 تومان
اتاق یک تخت 2575000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2085000 تومان
اتاق یک تخت 2575000 تومان
کودک 6 تا 12 1850000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2135000 تومان
اتاق یک تخت 2680000 تومان
کودک 6 تا 12 1875000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2135000 تومان
اتاق یک تخت 2680000 تومان
کودک 6 تا 12 1875000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2135000 تومان
اتاق یک تخت 2680000 تومان
کودک 6 تا 12 1875000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2135000 تومان
اتاق یک تخت 2680000 تومان
کودک 6 تا 12 1875000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2135000 تومان
اتاق یک تخت 2680000 تومان
کودک 6 تا 12 1875000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2160000 تومان
اتاق یک تخت 2625000 تومان
کودک 6 تا 12 1935000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2170000 تومان
اتاق یک تخت 2745000 تومان
کودک 6 تا 12 1895000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2295000 تومان
اتاق یک تخت 2890000 تومان
کودک 6 تا 12 2010000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2295000 تومان
اتاق یک تخت 2890000 تومان
کودک 6 تا 12 2010000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2295000 تومان
اتاق یک تخت 2890000 تومان
کودک 6 تا 12 2010000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2295000 تومان
اتاق یک تخت 2890000 تومان
کودک 6 تا 12 2010000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2355000 تومان
اتاق یک تخت 3115000 تومان
کودک 6 تا 12 1980000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2360000 تومان
اتاق یک تخت 3020000 تومان
کودک 6 تا 12 2040000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2360000 تومان
اتاق یک تخت 3020000 تومان
کودک 6 تا 12 2040000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2410000 تومان
اتاق یک تخت 2325000 تومان
کودک 6 تا 12 2000000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2425000 تومان
اتاق یک تخت 3150000 تومان
کودک 6 تا 12 2065000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2490000 تومان
اتاق یک تخت 2385000 تومان
کودک 6 تا 12 2090000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2555000 تومان
اتاق یک تخت 3415000 تومان
کودک 6 تا 12 2150000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2555000 تومان
اتاق یک تخت 3415000 تومان
کودک 6 تا 12 2150000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2690000 تومان
اتاق یک تخت 3680000 تومان
کودک 6 تا 12 2200000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2690000 تومان
اتاق یک تخت 3680000 تومان
کودک 6 تا 12 2200000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2890000 تومان
اتاق یک تخت 4080000 تومان
کودک 6 تا 12 2300000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3150000 تومان
اتاق یک تخت 4600000 تومان
کودک 6 تا 12 2440000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه استانبول
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر