تور استانبول آذر 97


تور ترکیه استانبول به مدت 4 شب و 5 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-10-13 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه استانبول شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال
اقامت در هتل
صبحانه
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
ترنسفر فرودگاهی
بیمه
می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. امکان افزایش اقامت تا 20 شب می باشد با کانتر مربوطه چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه استانبول : گذرنامه با حد اقل 7 ماه اعتبار

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 2030000 تومان
اتاق یک تخت 2465000 تومان
کودک 6 تا 12 1810000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2135000 تومان
اتاق یک تخت 2680000 تومان
کودک 6 تا 12 1900000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2135000 تومان
اتاق یک تخت 2680000 تومان
کودک 6 تا 12 1900000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2200000 تومان
اتاق یک تخت 2815000 تومان
کودک 6 تا 12 1895000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1940000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1940000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1940000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1940000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1940000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2245000 تومان
اتاق یک تخت 2900000 تومان
کودک 6 تا 12 1940000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2290000 تومان
اتاق یک تخت 2985000 تومان
کودک 6 تا 12 1940000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2290000 تومان
اتاق یک تخت 2985000 تومان
کودک 6 تا 12 1940000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2310000 تومان
اتاق یک تخت 3030000 تومان
کودک 6 تا 12 1985000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2310000 تومان
اتاق یک تخت 3030000 تومان
کودک 6 تا 12 1985000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2355000 تومان
اتاق یک تخت 3115000 تومان
کودک 6 تا 12 1980000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2355000 تومان
اتاق یک تخت 3115000 تومان
کودک 6 تا 12 1980000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2355000 تومان
اتاق یک تخت 3115000 تومان
کودک 6 تا 12 1980000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2355000 تومان
اتاق یک تخت 3115000 تومان
کودک 6 تا 12 1980000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2465000 تومان
اتاق یک تخت 3335000 تومان
کودک 6 تا 12 2025000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2465000 تومان
اتاق یک تخت 3335000 تومان
کودک 6 تا 12 2025000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2465000 تومان
اتاق یک تخت 3335000 تومان
کودک 6 تا 12 2025000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2465000 تومان
اتاق یک تخت 3335000 تومان
کودک 6 تا 12 2025000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2575000 تومان
اتاق یک تخت 3555000 تومان
کودک 6 تا 12 2110000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2575000 تومان
اتاق یک تخت 3555000 تومان
کودک 6 تا 12 2110000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2575000 تومان
اتاق یک تخت 3555000 تومان
کودک 6 تا 12 2110000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2575000 تومان
اتاق یک تخت 3555000 تومان
کودک 6 تا 12 2110000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2575000 تومان
اتاق یک تخت 3555000 تومان
کودک 6 تا 12 2110000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2625000 تومان
اتاق یک تخت 3550000 تومان
کودک 6 تا 12 2170000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2680000 تومان
اتاق یک تخت 3770000 تومان
کودک 6 تا 12 2160000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2680000 تومان
اتاق یک تخت 3770000 تومان
کودک 6 تا 12 2160000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2680000 تومان
اتاق یک تخت 3770000 تومان
کودک 6 تا 12 2160000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2680000 تومان
اتاق یک تخت 3770000 تومان
کودک 6 تا 12 2160000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2680000 تومان
اتاق یک تخت 3770000 تومان
کودک 6 تا 12 2160000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2745000 تومان
اتاق یک تخت 3900000 تومان
کودک 6 تا 12 2200000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2860000 تومان
اتاق یک تخت 4025000 تومان
کودک 6 تا 12 2280000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2890000 تومان
اتاق یک تخت 4080000 تومان
کودک 6 تا 12 2330000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2890000 تومان
اتاق یک تخت 4080000 تومان
کودک 6 تا 12 2330000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2890000 تومان
اتاق یک تخت 4080000 تومان
کودک 6 تا 12 2330000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2900000 تومان
اتاق یک تخت 4200000 تومان
کودک 6 تا 12 2245000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2900000 تومان
اتاق یک تخت 4200000 تومان
کودک 6 تا 12 2245000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3020000 تومان
اتاق یک تخت 4340000 تومان
کودک 6 تا 12 2380000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3020000 تومان
اتاق یک تخت 4340000 تومان
کودک 6 تا 12 2380000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3115000 تومان
اتاق یک تخت 4640000 تومان
کودک 6 تا 12 2375000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3150000 تومان
اتاق یک تخت 4610000 تومان
کودک 6 تا 12 2440000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3225000 تومان
اتاق یک تخت 4860000 تومان
کودک 6 تا 12 2420000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3285000 تومان
اتاق یک تخت 4870000 تومان
کودک 6 تا 12 2490000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3415000 تومان
اتاق یک تخت 5135000 تومان
کودک 6 تا 12 2595000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3415000 تومان
اتاق یک تخت 5135000 تومان
کودک 6 تا 12 2595000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3680000 تومان
اتاق یک تخت 5665000 تومان
کودک 6 تا 12 2700000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3680000 تومان
اتاق یک تخت 5665000 تومان
کودک 6 تا 12 2700000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4080000 تومان
اتاق یک تخت 6460000 تومان
کودک 6 تا 12 2910000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4610000 تومان
اتاق یک تخت 7515000 تومان
کودک 6 تا 12 3180000 تومان
کودک 2 تا 6 1415000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه استانبول
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


اطلاعات گردشگری

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر