تلفن تماس امیر کبیر - ۰۲۱۷۵۹۰۵۰۰۰

تور اسپانیا زمستان 97


تور اسپانیا بارسلون به مدت 4 شب و 4 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2019-01-01 با پرواز ماهان

تور اسپانیا بارسلون شامل بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل با صبحانه، راهنمای فارس زبان وگشت شهری، ویزا شنگن ، بیمه مسافرتی

 • برنامه سفر
 • روز اوللورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
 • روز دوملورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
 • روز سوملورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
 • روز چهارملورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
 • روز پنجم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
 • می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.
 • شرایط کنسلی در زمان ثبت نام مشخص می گردد
 • ضمانت اجرای تور حداقل 20 نفر می باشد
 • پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد
 • درصورت افزایش نرخ بلیط هواپیما تا قبل از حرکت تور، تفاوت آن از مسافر دریافت خواهد شد
 • ضمانت بازگشت به ازای هر نفر وجه نقد یا ضمانت بانکی دریافت می گردد
 • درصورت عدم صدور ویزا توسط سفارت این شرکت هیچ تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و پس از کسر مبلغ تعیین شده از سوی آژانس الباقی مبلغ مسترد می گردد
 • مدارک مورد نیاز : اسپانیا بارسلون : * کلیه مدارک نیازبه ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیازبه تائیدیه دادگستری و امور خارجه
  1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌های قبلی
  الف) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم
  ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
  2) 3 قطعـه عکـس5/4*5/3 رنگـی،تمـام رخ بـازمینـه سـفید، 80 % صورت کاملا ازروبـرو،بـدون لبخنـد،بـدون عینـک، گـردی صـورت کامـلاًمشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 3 مـاه اخیـر (عکـس بـا گذرنامـه و ویزاهـای قبلـی یکی نباشد)
  3) اصل و ترجمه شناسنامه
  4) اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی (ارائـه گـردش حسـاب و گواهـی تمکـن الزامیسـت و زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 10 روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک بـه سـفارت باشـد و سـایز پرینـت بانکـی A4 باشـد)
  الف( حسابهای جاری : کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی به همراه گواهی تمکن با مانده یکسان
  ب) گواهـی تمکـن بـه زبـان انگلیسـی بـرای سـپردههای بانکـی بـه همـراه گـردش شـش ماهـه سـود بـه زبـان انگلیسـی از طـرف بانـک، همـراه بـا مهـر شـعبه و امضـاء بانـک (ارائـه گواهـی تمکـن بـرای حسـاب گـردش سـود نیـز الزامـی اسـت)
  * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد
  5) اصل و ترجمه سند مالکیت
  6) اصل و ترجمه مدارک شغلی
  الف) پزشکان: کارت نظام پزشکی + پروانه مطب یا پروانه دائم پزشکی یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی
  ب) وکلا: پروانه وکالت
  ج) مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوقی دریافتـی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان
  د) بازنشسته‌ها: ارائه حکم بازنشستگی،ارائه آخرین فیش حقوقی
  ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
  و) در صورت خویشفرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات
  ز) معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوقی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان
  ح) دانش آموزان، دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل
  * جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـلاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل و ترجمـه رضایتنامـه کتبـی از مدیریـت مدرسـه بـا ذکـر تاریـخ سـفر الزامـی می‌باشـد
  7) بـرای فرزنـدان زیـر 18 سـال کـه بـدون همراهـی والدیـن یـا بـا یکـی از آن‌هـا سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه ترجمـه بـه زبـان اسـپانیایی دارد.
  * فرم سفارت متقاضیان زیر 18 سال بایستی توسط پدر و مادر امضاء شود
  8) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم‌های خانه‌دار
  * حضور کلیه مسافرین (به جز افراد زیر 12 سال) جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری BLS الزامی میباشد
  * تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق
  * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ، نزد آژانس باقی می ماند.
  *چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ 500.000.000 ريـال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانتهـای بیشـتر متعاقبـا ًاعـام میگـردد
  * لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد.

  پرواز ماهان از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد اسپانیا می باشد

  قیمت های این تور با ارز یورو می باشد.

  اتاق دو تخت 590 تومان
  اتاق یک تخت تومان
  کودک 6 تا 12 تومان
  کودک 2 تا 6 تومان
  توزاد تومان

  درخواست مشاوره و تخفیف تور اسپانیا بارسلون
  این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


  اطلاعات گردشگری

  تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

  فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر